Βρες επιχειρήσεις

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη /χρήστη των υπηρεσιών του Διαφημιστικού Ηλεκτρονικού Καταλόγου Vresepixeiriseis.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση ο Διαφημιστικός Ηλεκτρονικός Κατάλογος Vresepixeiriseis.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Διαφημιστικού Ηλεκτρονικού Κατάλογου Vresepixeiriseis.com . Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει ο Διαφημιστικός Ηλεκτρονικός Κατάλογος Vresepixeiriseis.com είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά δεδομένα:

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο www.vresepixeiriseis.com χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Πληροφορίες που αφορούν την καταχώρηση επιχείρησης : Τα απαραίτητα στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο σας ή την επωνυμία της επιχείρησης, ένα τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), κείμενο περιγραφής επιχείρησης, φωτογραφίες της επιχείρησης. Παράλληλα, ζητάμε κάποια στοιχεία όπως το email σας, για την αποστολή της διαφημιζόμενης ηλεκτρονικής καταχώρησης της επιχείρησής σας.

Σύνδεσμοι

Ο Διαφημιστικός Ηλεκτρονικός Κατάλογος Vresepixeiriseis.com μπορεί να περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διαφημιστικός Κατάλογος Vresepixeiriseis.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Διευθύνσεις

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στον Διαφημιστικό Κατάλογο Vresepixeiriseis.com αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και ασφάλειας των στοιχείων αποστολής.

Cookies

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site.


Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο Διαφημιστικός Ηλεκτρονικός Κατάλογος Vresepixeiriseis.com διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο Διαφημιστικός Ηλεκτρονικός Κατάλογος Vresepixeiriseis.com δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η εταιρεία, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης εξαιτίας της χρήσης ή/και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας, των πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Ο Διαφημιστικός Ηλεκτρονικός Κατάλογος Vresepixeiriseis.com διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και καταχώρηση διαφήμισης, δωρεάν και χωρίς οικονομικούς σκοπούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το Vresepixeiriseis.com προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου καταχώρησης, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Ο Διαφημιστικός Ηλεκτρονικός Κατάλογος Vresepixeiriseis.com είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του του Διαφημιστικού Ηλεκτρονικού Καταλόγου Vresepixeiriseis.com και προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε τυχόν αλλαγές των καταχωρήσεων ή απλή ενημέρωσή μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του Διαφημιστικούς Καταλόγου Vresepixeiriseis.com, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Ο ιστότοπος Διαφημιστικός Ηλεκτρονικός Κατάλογος Vresepixeiriseis.com λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του και τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στον ιστότοπο του Διαφημιστικού Ηλεκτρονικού Καταλόγου Vresepixeiriseis.com χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτόν. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.